Ενημέρωση για την Πολιτική ΓΚΠΔ


Ενημέρωση για την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου

Στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου (εφεξής “Σύλλογος”) σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών και των γονέων/ κηδεμόνων τους. Λαμβάνουμε μέριμνα ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων τόσο των μαθητών όσο και των γονέων/ κηδεμόνων τους και συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation εφεξής “GDPR”), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και την ισχύουσα νομοθεσία για προστασία προσωπικών δεδομένων.
Πληροφορίες που συλλέγουμε:
Ο Σύλλογος συλλέγει τα στοιχεία εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, και συγκεκριμένα:

  • ονοματεπώνυμο μαθητή/ τριας
  • τάξη μαθητή/ τριας
  • ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα
  • ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας γονέα/ κηδεμόνα
  • κινητό τηλέφωνο γονέα/ κηδεμόνα.

Σκοπός συλλογής:
Ο σκοπός που συλλέγουμε τα ως άνω στοιχεία είναι αποκλειστικά για να επικοινωνούμε μαζί σας για ότι αφορά τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Τόπος και διάρκεια τήρησης:
Τα στοιχεία σας φυλάσσονται με ασφάλεια και τα διατηρούμε για χρονικό διάστημα που ορίζει η σχετική νομοθεσία, και σε κάθε περίπτωση μόνο όσο ο μαθητής/τρια φοιτά στο 1ο Πειραματικό Σχολείο Χαλανδρίου (εφεξής "Σχολείο").
Υπεύθυνος για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πάντα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους:
O Σύλλογος δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε τρίτους πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Τα δικαιώματά σας:
Σύμφωνα με τον GDPR έχετε τη δυνατότητα:
  • πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και των παιδιών σας, τα οποία συλλέγονται από τον Σύλλογο,
  •  διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση τους,
  •  διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων που σας αφορούν, και
  • εναντίωσης περαιτέρω επεξεργασίας αυτών.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με τον GDPR αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο e-mail του Συλλόγου 1dimotikochalandriou@gmail.com.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και πάντως όχι αργότερα του ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση του Συλλόγου μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύνασθε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Αλλαγές στην Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του Συλλόγου. Για κάθε αλλαγή θα σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βάσει της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας), ή μέσω ειδοποίησης στο ιστολόγιο του Συλλόγου (http://1dimotikochalandriou.blogspot.com/) πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής.