02 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση για πλήρωση κενών θέσεων μαθητών

Το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου θα δεχτεί αιτήσεις από την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2002 έως και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2002 και ώρα 14:00 για την πλήρωση κενών θέσεων ως εξής: 

Για Β’ τάξη: 4 θέσεις (3 κορίτσια, 1 αγόρι) 

Για Γ’ τάξη: 4 θέσεις (2 αγόρια, 2 κορίτσια) 

Για Δ’ τάξη: 10 θέσεις (5 αγόρια, 5 κορίτσια) 

Για την πλήρωση των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 10 και 11 του κεφ. Β’ της υπό στοιχεία 58877/Δ6/25.05.2021 (Β’ 2184) υπουργικής απόφασης, δηλαδή διενεργείται κλήρωση στο χώρο του σχολείου. 

Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 στις 10:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται: 

Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως (σχετική Υπεύθυνη Δήλωση) ή 

Β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Εάν δεν πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου επικοινωνείτε με το σχολείο στο 2106812916. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο προβλέπεται ειδική κλήρωση ανά περίπτωση για αδέρφια που φοιτούν ήδη στο σχολείο σε ποσοστό 20%. 

Σε κάθε αίτηση αναφέρεται ο κωδικός ο οποίος επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου αυτής. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο Πειραματικό Σχολείο. 

Η συμμετοχή στην κλήρωση επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας. Η κλήρωση διενεργείται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας από Τριμελή Επιτροπή κλήρωσης που ορίζεται από το ΕΠ.Ε.Σ. και τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Στην κλήρωση, δύναται να παρασταθούν εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων του σχολείου. Η αρμόδια Επιτροπή Κλήρωσης έχει ως έργο της, την διεξαγωγή της κλήρωσης και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει από τη διαδικασία, το οποίο υποβάλλει στο ΕΠ.Ε.Σ., με το πέρας της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση της κάλυψης των κενών με τη συμπληρωματική διαδικασία οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται τη σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την γνωστοποίηση των επικυρωμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.    

Ο Διευθυντής του Σχολείου  Μαρίνης Νικόλαος

Δείτε την ανακοίνωση στο blog του σχολείου