27 Μαΐου 2021

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον χαρακτηρισμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου ως "πειραματικό σχολείο"

 

 1. Τι είναι το ‘Πειραματικό σχολείο’;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση[i] του Υπουργείου Παιδείας: 

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού ΠΕΙ.Σ. που εισάγεται σε αυτά με κλήρωση. Επιπλέον, επιδιώκεται η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π..

 

 1. Υπάρχει διαφορά στο πρόγραμμα σπουδών;

Όχι, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα είναι το ίδιο με όλα τα υπόλοιπα σχολεία.

 

 1. Θα λειτουργήσει η πρωινή ζώνη και το ολοήμερο πρόγραμμα;

Ναι, το πρόγραμμα του ολοήμερου είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα των ομίλων και των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ένα παιδί μπορεί και να παρακολουθεί το πρόγραμμα του ολοήμερου και να συμμετέχει σε κάποιον όμιλο.

 

 1. Θα λειτουργήσουν οι ειδικές παράλληλες δομές (παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης);

Ναι, οι παράλληλες δομές θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

 

 1. Πόσοι/ες μαθητές/τριες θα εισαχθούν στο σχολείο στην Α τάξη;

Σύμφωνα με εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου το σχολικό έτος 2021 – 2022 θα εισαχθούν 40 παιδιά στην Α τάξη.

 

 1. Τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο 1ο ΔΣ χρειάζεται να κάνουν κάτι για να παραμείνουν στο σχολείο;

Όχι, τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο σχολείο δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι για να παραμείνουν στο σχολείο εφόσον το επιθυμούν.

 

 1. Τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στην Α δημοτικού θα πρέπει να μπουν σε κλήρωση;

Τα παιδιά που φοιτούν τώρα στο 1ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου δεν χρειάζεται να μπουν σε κλήρωση γιατί το 1ο Νηπιαγωγείο και το 1ο Δημοτικό είναι συνδεδεμένα.  Τα παιδιά που φοιτούσαν σε άλλα νηπιαγωγεία και οι γονείς τους είχαν κάνει αίτηση εγγραφής στην Α’ τάξη θα πρέπει να κάνουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

 

 1. Τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στο προνήπιο ή στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να μπουν σε κλήρωση;

Ναι, τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στο 1ο Νηπιαγωγείο (προνήπιο ή νηπιαγωγείο) θα μπουν σε κλήρωση.

 

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την κλήρωση των μαθητών/τριών;

Η κλήρωση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή (Επιτροπή Κλήρωσης) η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., και δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, παρουσία μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκπροσώπου του Ι.Ε.Π., συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων. Έργο της αρμόδιας Επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει από την κατωτέρω διαδικασία, το οποίο υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., με το πέρας της διαδικασίας.

Η αίτηση για συμμετοχή στην κλήρωση θα πρέπει να γίνει μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio

 

 1. Γίνονται μεταγραφές στο σχολείο (σε τάξεις εκτός της Α);

Όχι, τυχόν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν με κλήρωση που θα γίνει στο σχολείο το Σεπτέμβριο, κατόπιν αίτησης.

 

 1. Θα έρθουν καινούργια παιδιά σε άλλες τάξεις εκτός της Α;

Είναι πιθανό. Το σχολείο θα καθορίσει στην αρχή του σχολικού έτους 2021-2022 τον αριθμό των παιδιών που μπορεί να προστεθούν σε κάθε τάξη και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στους χώρους του σχολείου. Οι κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά την διενέργεια της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί κλήρωση.

 

 1. Υπάρχει πρόβλεψη για τα αδέλφια παιδιών που φοιτούν τώρα στο σχολείο;

Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν: α) δίδυμοι ή τρίδυμοι ή υιοθετημένοι αδελφοί μαθητών/τριών γεννημένοι/ες το ίδιο έτος και εφ΄ όσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ.. Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά την σειρά προτεραιότητας ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

 

 1.  Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική στο σχολείο;

Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό.

 

  1. Μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο;

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους.

 

  1. Αν δεν θέλουν να παραμείνουν που θα πάρουν οργανική;

Οι εκπαιδευτικοί που δεν θέλουν να παραμείνουν τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

 

 1. Ποιος επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα είναι στο ΠΕΙ.Σ.;

Η επιλογή των εκπαιδευτικών γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) κατόπιν αίτησης των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται.

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η οποία αξιολογείται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται ή την οποία επιλέγει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός.

 

 1. Ποιος αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους;

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογείται για το εκπαιδευτικό και διδακτικό του έργο, καθώς και για την εν γένει παρουσία και προσφορά του στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στη διάρκεια της μονοετούς θητείας και στη διάρκεια του τελευταίου έτους της διετούς ή τετραετούς θητείας του, κατά περίπτωση. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και τον Διευθυντή του σχολείου από κοινού με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η παιδαγωγική, διδακτική, καθώς και η υπηρεσιακή τους επάρκεια.

 

 1. Ποιος θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους;

Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του.

 

 1. Ποιος καθορίζει τα επιπλέον προγράμματα που θα γίνονται στο σχολείο;

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ομίλους θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να πάρουν την έγκριση του ΕΠ.Ε.Σ.. Αντίστοιχα το ΕΠ.Ε.Σ. σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του σχολείου.  

 

 1. Τι είναι τα «εργαστήρια δεξιοτήτων»;

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων[ii] είναι νέοι θεματικοί κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές.

Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό. Η δράση των εργαστηρίων δεξιοτήτων θα ενταχθεί σε όλα τα σχολεία.

 

 1. Τι είναι οι «όμιλοι»;

Οι όμιλοι έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών. Θα λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος και μπορούν να αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά.. Για τη συμμετοχή στους ομίλους δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή στο ολοήμερο.

 

 1. Τα παιδιά θα μένουν περισσότερες ώρες στο σχολείο;

Ναι, αν συμμετέχουν σε κάποιο όμιλο.

 

 1. Ο Σύλλογος Γ&Κ έχει αρμοδιότητες στο ΠΕΙ.Σ.;

Εκπρόσωπος του Συλλόγους Γονέων θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Στήριξης του Σχολείου» μαζί με τον Διευθυντή, έναν εκπρόσωπο του Δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου.

Το συμβούλιο του σχολείου αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, συνεργάζεται με τον Σύλλογο Αποφοίτων και τον Σύλλογο Γονέων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.

 

 1. Θα υπάρχει σύνδεση με πανεπιστήμια και με ερευνητικούς φορείς;

Στα πειραματικά σχολεία μπορεί να πραγματοποιούνται προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών παιδαγωγικών σχολών, επιμορφωτικές δραστηριότητες εκπαιδευτικών, καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

 

 

 Για τις απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις ανατρέξαμε:

-       στον Ν. 4962/2020 (Α 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

-   στην Υπουργική Απόφαση 51614/Δ6/11-05-2021 «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022»

-    στην Υπουργική Απόφαση 58877/Δ6/26-05-2021 «Εισαγωγή μαθητών/μαθητριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022»

-  στον «Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (ΑΠ 119/ΕΕΠΠΣ/09-09-2020)

-      στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας (https://www.minedu.gov.gr/) και ειδικότερα στο χώρο της Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (https://depps.minedu.gov.gr/)

-       στο δικτυακό τόπο Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (http://iep.edu.gr/el/)

 

Φωτογραφία: dashu83 από το  www.freepik.com